ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Σκοπός εκτίμησης ακινήτου

Σταυρός που σημαδεύει τη λέξη finance. Οι εκτιμήσεις εμπορικής (ή άλλης) αξίας ακινήτων παραγγέλλονται για πολλούς σκοπούς. Ο κυριότερος εξ’ αυτών είναι ο προσδιορισμός ενός εύλογου τιμήματος, είτε για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του.

Παράλληλα, συνήθης σκοπός των εκτιμήσεων είναι ο προσδιορισμός της επενδυτικής αξίας.
Η χρηματοδότηση επίσης, συνήθως απαιτεί την εξασφάλιση του πιστωτή με περιουσιακό στοιχείο του πιστούχου, το οποίο συνήθως είναι το ακίνητο. Έτσι, ο προσδιορισμός της αξίας του είναι ζητούμενο για όλους τους πιστωτικούς οργανισμούς.

Ταυτόχρονα, για όσες εταιρείες έχουν στο ενεργητικό τους (πάγια) ακίνητα, είναι αντιληπτό ότι η αποτίμηση της εταιρείας τους (καθαρής θέσης) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αποτίμηση των ακινήτων τους (είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνονται, είτε εκμισθώνονται).

Τέλος, οι αποζημιώσεις που οφείλει το Δημόσιο ή άλλος συνιδιοκτήτης ή ακόμα και ένας πιστωτής που δεν είχε εξασφάλιση έναντι ενός ιδιοκτήτη συχνά αποτελούν αντικείμενο διαιτησίας που απαιτεί την πραγματογνωμοσύνη ενός εκτιμητή.

 

 

 

Εκτίμηση εμπορικής αξίας για αγορά ή πώληση ακινήτου ή επένδυσης

Σπίτια με ταμπέλα for sale. Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένας οικονομικά σκεπτόμενος άνθρωπος ή μία εταιρεία, είναι κατά πόσον το ζητούμενο τίμημα για ένα ακίνητο (οικόπεδο, κατοικία, γραφείο, κατάστημα) είναι εύλογο. Δηλαδή, κατά πόσον ο συγκεκριμένος πωλητής είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγοράς ακινήτων και δεν είναι επηρεασμένος από άλλες παραμέτρους που είναι άσχετες με την κύρια λειτουργία της αγοράς (όπως πχ ο συναισθηματισμός που διέπει πολλούς πωλητές για ένα πατρικό σπίτι, η υποκειμενικότητα σχετικά με την αισθητική και την τοποθεσία του ακινήτου, κα).

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων και ειδικότερα ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ορκωτού εκτιμητή, είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια τις κρίσιμες προσδιοριστικές παραμέτρους της αξίας του και να καταλήξει σε ένα πιθανό λογικό χρηματικό αντάλλαγμα για την αγοραπωλησία.

Αντίστοιχα, η ίδια λειτουργία είναι αναγκαία και για τον προσδιορισμό του τιμήματος πώλησης που πρέπει να ζητηθεί από έναν πωλητή για την προώθηση του ακινήτου.

Η PPO, διαθέτει στις τάξεις της ορκωτούς εκτιμητές του RICS και της TEGOVA που εγγυώνται την κατά το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη εκτίμηση αξίας.

 

 

 

Εκτίμηση εμπορικού μισθώματος για μίσθωση ή εκμίσθωση

Σπίτια με ταμπέλα for rent. Η εκτίμηση του μισθώματος (ενοικίου) είναι ενέργεια απαραίτητη για μία σωστή συμφωνία μίσθωσης ή εκμίσθωσης εμπορικού ή επαγγελματικού χώρου. Στόχος της εκτίμησης είναι να προσδιοριστεί το αγοραίο μίσθωμα και κατ' επέκταση το εύλογο μίσθωμα που πρέπει να συμφωνηθεί για μία δίκαιη και άρα μακροχρόνια μίσθωση. Συνήθως ζητείται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μίσθωσης, αφού έχουν προχωρήσει τα δύο μέρη σε μία κατ' αρχήν συμφωνία και απομένει η οριστικοποίηση του μισθώματος, της αναπροσαρμογής του, της πιθανής καταβολής "αέρα" και των λοιπών προβλέψεων στο μισθωτήριο.

Η Premium Property Operations αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύμβουλό σας για το μίσθωμα (ενοίκιο) που πρέπει να πληρώσετε ή να εισπράξετε από το ακίνητό σας. Έχουμε διενεργήσει εκατοντάδες εκτιμήσης για να εκτιμήσουμε τα εμπορικά μισθώματα ακινήτων και να αποσαφηνίσουμε πτυχές που συνήθως παραλείπονται στις μισθώσεις.

 

 

 

 

 

Εκτίμηση εμπορικού μισθώματος για δικαστική χρήση

Μεγεθυντικός φακός μπροστά από μία στίβα εφημερίδες. Εκτίμηση εμπορικού μισθώματος για δικαστική χρήση, καλούμε τη μελέτη που συντάσσουν πιστοποιημένοι και έμπειροι εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να καταδείξουν την τρέχουσα αγορά μισθώσεων ακινήτων, δηλαδή τα τρέχοντα ενοίκια της αγοράς. Η εκτίμηση του εμπορικού μισθώματος (ενοικίου) είναι βασική για την υποστήριξη των θέσεων των μισθωτών (ενοικιαστών), οι οποίοι προσφεύγουν στα δικαστήρια για την επίλυση των μισθωτικών τους διαφορών και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των ενοικίων, καθώς η αρχική μίσθωση είχε συναφθεί με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ισχύουν σήμερα στην αγορά (οικονομική κρίση μετά το 2008).

Συγκεκριμένα, το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι "αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Παράλληλα, το άρθρο 7 παρ. 4 του ΠΔ 34/1995 (νομοθεσία περί επαγγελματικών μισθώσεων) αναφέρει ότι «σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα».

Η PPO είναι διαθέτει τους πλέον καταρτισμένους εκτιμητές ακινήτων με σημαντική προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο άνω των 15 ετών, η οποία σε συνδυασμό με τη δικηγόρο της εταιρείας Ίριδα Γόντικα, μπορεί να αποφέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως εφόσον το δικαστικό αίτημα έχει ουσιαστική βάση, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν εξασφαλισμένο με τις δυνατότητες που παρέχονται από το επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό της εταιρείας.

 

Εκτίμηση εμπορικής αξίας για δικαστική χρήση

Κράνος μηχανικού και σφυρί δικαστή. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε περιπτώσεις εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για δικαστική συνδρομή, καθώς συνδυάζει τη γνώση τριών βασικών γνωστικών πεδίων που είναι απαραίτητα σε περιπτώσεις αντιδικιών, απαλλοτριώσεων, ρυμοτομήσεων, αποζημιώσεων, διανομών, ανταλλαγών, αμφισβητήσεων, διαιτησιών και όλων των περιπτώσεων που απαιτούν δικαστικούς αγώνες.

Προσφυγή σχετικά με αντικειμενική αξία

Αντικειμενική αξία ενός ακινήτου είναι η αξία που έχει προσδιοριστεί αυθαίρετα από το Υπουργείο Οικονομικών ως η φορολογητέα αξία επί της οποίας εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές και προκύπτει δια του γινομένου ο φόρος. Είναι μεγάλο ερώτημα πως προκύπτουν αυτές οι αξίες καθώς ο προσδιορισμός γίνεται από επιτροπές, τα μέλη των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά ακινήτων (ενδεικτικά αναφέρονται οι έφοροι, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι των Δήμων, κα).

Η σημερινή πραγματικότητα, αποδεικνύει πως η οικονομική κατάσταση μεταβάλλεται ραγδαία στο χρόνο και οι όποιες "αντικειμενικές" αξίες έχουν προσδιοριστεί, δεν είναι σε θέση να απεικονίσουν την πραγματικότητα, ειδικά λόγω της επιστημονικής ανεπάρκειας αλλά και της απροθυμίας των ιθυνόντων. Ήδη, έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια και οι αντικειμενικές αξίες έχουν παραμείνει σε άλλη οικονομική εποχή. Αν συνυπολογίσει κανείς και το γεγονός ότι οι φορολογικοί συντελεστές μεταβίβασης της χώρας μας είναι από τους πιο επαχθείς διεθνώς, τότε γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της φορολογικής αδικίας του γινομένου.

Η Premium Property Operations, συνδράμει ουσιαστικά με την νομική και εκτιμητική κατάρτιση των στελεχών της στην προσπάθεια των φορολογούμενων να τύχουν όσο το δυνατόν δικαιότερης και αντιπροσωπευτικότερης φορολόγησης των ακινήτων και της ακίνητης περουσίας τους. Εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα που παρέχεται στους φορολογούμενους να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για θέματα αποτίμησης αξίας, αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή σας σε αυτή τη δύσκολη, αλλά αναγκαία διαδικασία με τη συνδρομή της δικηγόρου μας Ίριδας Γόντικα και του ορκωτού εκτιμητή RICS Φρίξου Σακελλάρη, καθώς το νομικό υπόβαθρο και εμπειρία της δικηγόρου Ίριδας Γόντικα, η πολυετής εμπειρία του πολιτικού μηχανικού Ματθαίου Φαφαλιού σε θέματα οικοδομικής και πολεοδομίας και η αδιαμφισβήτητη επάρκεια των πιστοποιημένων εκτιμητών Φρίξου Σακελλάρη, Ιωάννη Αλεξόπουλου και Ματθαίου Φαφαλιού σε θέματα τεχνικοοικονομικών εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών συνθέτουν τους τρεις προαναφερόμενους παράγοντες που εγγυώνται την πλέον αξιόπιστη λύση.

Εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου για ρύθμιση οφειλών

Άντρας που κοιτάει το άδειο του πορτοφόλι. Ρύθμιση οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι σε θέση να παράσχει η PPO δια της δικηγόρου της Ίριδας Γόντικα με ισχυρά πλεονεκτήματα. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά θεωρούνται τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε ουσιαστική αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Με τον νόμο 3.869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3/10/2010) προσδιορίστηκαν οι διαδικασίες και το πλαίσιο εφαρμογής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η δικηγόρος της PPO Ίρις Γόντικα, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σχετικά με εξωδικαστικούς και δικαστικούς συμβιβασμούς αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για μία επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσής σας. Ταυτόχρονα, με σημαντική βοήθεια την εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας από τους ορκωτούς εκτιμητές μας, είναιι δυνατή η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς σας σε πολύ λογικά κόστη.

Εκτίμηση εμπορικής αξίας ενεργειακών επενδύσεων

Αιολικό πάρκο με ανεμογεννήτριες. Η αξία των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες κυρίως πηγές είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο από αξιόπιστες εκτιμητικές εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση να αντιληφθούν την ενεργειακή και τεχνική αγορά. Έτσι, μπορούμε να ισχυριστούμε χωρίς κανέναν ενδοιασμό πως αποτελούμε ίσως τη μοναδική εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία αλλά και τις γνώσεις για την εκπόνηση εκτιμήσεων εμπορικών αξιών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Διαθέτουμε σημαντικότατο υπόβαθρο σε εκτιμήσεις αξιών, εγκαταστάσεις ενεργειακών έργων (κυρίως φωτοβολταϊκών και φυσικού αερίου), γνώση της νομοθεσίας, γνώση χρηματοοικονομικών μεθόδων αποτίμησης και κοστολόγησης.

Η διάδοση των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) που προβλέπονται στο νόμο 3.855 για τα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις προβλέπεται να είναι σημαντική στα επόμενα χρόνια με αντίστοιχη ζήτηση εκτιμητικών υπηρεσιών και η PPO ήδη έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

 

 

TOP