ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση

Παρατείνεται όπως ήταν αναμενόμενο μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», για συγκεκριμένες κατηγορίες του άρθρου 9 του νόμου.

Η παράταση δόθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Φορολόγηση ανείσπρακτων μισθωμάτων

Σημαντικές διορθώσεις στις στρεβλώσεις που επέφερε η κατάργηση του δικαιώματος εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο επέφερε η δημοσίευση του Νόμου 4346/2015, ο οποίος στο άρθρο 11 προβλέπει τη δυνατότητα αποφυγής φορολόγησης επί ανείσπρακτων μισθωμάτων. Αναλυτικά στο άρθρο αυτό προβλέπονται τα εξής:

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκαν εντός του 2015 και τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και δεν φορολογούνται, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δημόσια διαβούλευση σχεδίου διατάξεων για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα

PuzzleΤέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4305/2014 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006 και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”.

Με τις πολιτικές ανοιχτών δεδομένων ενθαρρύνεται η ευρεία διαθεσιμότητα και η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, με ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς, και προωθείται η κυκλοφορία των πληροφοριών όχι μόνο για τους οικονομικούς φορείς αλλά και για το κοινό, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών με τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και (νεοφυών) επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς.

Τεχνική και νομική προϋπόθεση της καθιέρωσης καθεστώτος ανοικτών δεδομένων στο δημόσιο τομέα είναι η αλλαγή παραδείγματος σε ό,τι αφορά το σημείο αναφοράς του σχετικού δικαιώματος: Το κέντρο βάρους πρέπει να στραφεί από την έννοια του εγγράφου σε εκείνη του δεδομένου, και κατά λογική μετεξέλιξη σε εκείνη της πληροφορίας (δηλ. του δεδομένου που αποκτά ορισμένη σημασία). Τα εξαγόμενα από έγγραφα ή άλλες πηγές δεδομένα μπορούν να διαρθρώνονται σε σύνολα (datasets), τα οποία αποκτούν προστιθέμενη αξία, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων, «έξυπνων», υπηρεσιών. Σπουδαία πρακτικά είναι η διάθεση δεδομένων του δημοσίου τομέα σε δικτυακό τόπο, και μάλιστα σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοιχτά πρότυπα. Τα δεδομένα αυτά είναι δεκτικά αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και επομένως παρέχουν ασφαλές πραγματολογικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.

Είναι αυτονόητο ότι η ανοικτή διάθεση δεδομένων του δημοσίου τομέα γίνεται με απόλυτο σεβασμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και σύμφωνα με τις εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, Οδηγία 95/45 ΕΚ).

Λυδία λίθος της θεσμικής κατοχύρωσης των ανοικτών δεδομένων είναι η νομοθέτηση της αρχής της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης των δεδομένων/πληροφοριών που κατέχει ο δημόσιος τομέας. Η κανονιστική σημασία της αρχής έγκειται στο ότι:

α) Η διοίκηση οφείλει να αιτιολογεί ειδικώς τις περιπτώσεις στις οποίες δεν διαθέτει για περαιτέρω χρήση τα δεδομένα που κατέχει.

β) Ο αποκλεισμός της πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημοσίου τομέα δεν δικαιολογείται για λόγους σκοπιμότητας, αλλά μόνον για λόγους νομιμότητας.

γ) Η περαιτέρω χρήση των δεδομένων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδική διάταξη νόμου, συνιστά νομική υποχρέωση της διοίκησης, η οποία έχει δέσμια προς τούτο αρμοδιότητα.

Βασική αδυναμία του προϊσχύοντος καθεστώτος ήταν οι ισχυρές δυνάμεις αδράνειας της διοίκησης, που δεν επέτρεψαν την ελεύθερη περαιτέρω διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Για τον λόγο αυτό η καθιέρωση των ουσιαστικών προβλέψεων που προεκτέθηκαν πρέπει να συνοδευθεί από διαδικαστικές εγγυήσεις που θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους στην πράξη. Προς τούτο προτείνεται:

α) Ο καθορισμός συγκεκριμένων δημοσίων υπαλλήλων (και συγκεκριμένα των ΟΔΕ του Προγράμματος Διαύγεια) σε κάθε δημόσιο φορέα που θα είναι επιφορτισμένοι με την εξασφάλιση της ανοικτής διάθεσης των δεδομένων.

β) Η πρόβλεψη αποκλειστικών προθεσμιών για τον καθορισμό των συνόλων δεδομένων που διατίθενται ελεύθερα και εκείνων για τα οποία αιτιολογημένα αποκλείεται η πρόσβαση, ή παρέχεται υπό όρους.

γ) Η επιβολή εξωτερικού ελέγχου, μέσω του ΣΕΕΔΔ , για την τήρηση των σχετικών προβλέψεων και την απόδοση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών.

Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Προειδοποιητική πινακίδα σήμανσης. Τον Ιούνιο του 2010 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 3.850/2010 που αποτελεί τον κώδικα για την εφαρμογή μέτρων με σκοπό την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. Η PPO συμβουλεύεται και ακολουθεί απαρέγκλιτα την κωδικοποίηση αυτή για την εναρμόνιση και πιστή εφαρμογή της στη λειτουργία των κτιρίων. 

Νόμος για αποθηκευτικούς χώρους (Logistics)

LogisticsΝόμος του κράτους είναι πλέον το ψηφισθέν νομοσχέδιο σχετικά με "Ρυθμίσεις θεμάτων εφοδιαστικής (Logistics). Με το νόµο 4302/2014 δίνονται ορισμοί, διαχωρίζονται οι έννοιες του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (αυτόνομη εγκατάσταση) και των αποθηκευτικών και λοιπών εγκαταστάσεων (που αποτελούν τμήμα άλλης βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας) και ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης.

Θεσμοθετούνται κανόνες για την αστική μεταφορά και διανομή προϊόντων εντός του αστικού ιστού μέσω των σχετικών ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (urban mobility plans), καθώς και δράσεις για την προώθηση της πράσινης εφοδιαστικής (green logistics) που αποτελούν προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση των πράσινων logistics, η ανάπτυξη πρακτικών αστικής μεταφοράς που προωθούν την αποσυμφόρηση του αστικού οδικού δικτύου και η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Έτσι, προωθείται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση κανόνων που αφορούν:

(α) τη μεταφορά και διανομή αγαθών εντός και περιμετρικά αστικής περιοχής, ώστε να διαταράσσεται κατά το δυνατό λιγότερο η ζωή στην πόλη, τη δημιουργία χώρων προσωρινής αποθήκευσης αγαθών και στάθμευσης φορτηγών με στόχο τη συγκεντρωμένη μεταφορά των αγαθών αυτών προς τα καταστήματα και τους ειδικούς όρους για τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων λιανικής, ώστε να αποτραπεί η άσκοπη, μη αποδοτική και επιβαρυντική κυκλοφορία φορτηγών εντός του αστικού ιστού και να καταστεί ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων πιο οικονομικός, αποδοτικός και «φιλικός» προς τους εμπόρους, αλλά και τους κατοίκους και

(β) την καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική και η γνωστοποίηση αυτών που διατηρούν ή επαυξάνουν τις επιδόσεις τους στο ευρύ κοινό με στόχο την πριμοδότησή τους ως επιχειρήσεων που προωθούν την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ακόμη, εισάγεται και οριοθετείται η έννοια του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο αποτελεί θεματικό επιχειρηματικό πάρκο με ειδικά χαρακτηριστικά, ήτοι δύναται να ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά, λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτό ή της εγγύτητάς του με μεταφορικές υποδομές είτε ήδη υφιστάμενες είτε μέλλουσες να αναπτυχθούν. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα κατασκευής των απαραίτητων σιδηροδρομικών υποδομών και οι ειδικοί κατ’ ανώτατο όριο όροι δόμησης που αφορούν στα πάρκα αυτά, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά και αποτελεσματικά, αλλά και να αποτελέσουν πεδία προσέλκυσης επενδύσεων.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3897/2010, ο οποίος έχει γίνει γνωστός και ως νόμος για τη “fast track” αδειοδότηση των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων.

TOP