ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Εκμίσθωση επτά καταστημάτων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), κάνει γνωστό ότι δέχεται προτάσεις για την εκμίσθωση επτά (7) καταστημάτων, στο Δήμο Αθηναίων, ιδιοκτησίας του.

1. Στοιχεία καταστημάτων:
α. Ομήρου 19 & Ακαδημίας – Αθήνα:

 • Ισόγειο (γωνιακό) 106,79 τ.μ., υπόγειο 106,79 τ.μ., πατάρι 27,44 τ.μ.
 • Ισόγειο 56,70 τ.μ., υπόγειο 57,90 τ.μ., πατάρι 50,10 τ.μ.
 • Ισόγειο 49,34 τ.μ., πατάρι 26,79 τ.μ., βιτρίνα 5,00 τ.μ.

β. Αχαρνών 3 – Αθήνα:

 • Κατάστημα ΙΚ-1: ισόγειο 15,00 τ.μ., υπόγειο 15,00 τ.μ., πατάρι 15,00 τ.μ.
 • Κατάστημα ΙΚ-2: ισόγειο 22,00 τ.μ.

γ. Γλάδστωνος 2 (πεζόδρομος) – Αθήνα:

 • Κατάστημα ΙΚ-4: ισόγειο 48,00 τ.μ.

δ. Πατησίων 30 – Αθήνα:

 • Κατάστημα Κ-8: ισόγειο 21,76 τ.μ., χώρος μεσωρόφου 76,25 τ.μ. εντός στοάς

2. Συμμετοχή:
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και αφορά τη μίσθωση των παραπάνω καταστημάτων, στη κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, σύμφωνα με τα ισχύοντα «Περί εμπορικών μισθώσεων».
3. Προτάσεις μίσθωσης:
Οι συμμετέχοντες, πέραν της εκδηλώσεως του ενδιαφέροντός τους για τη σύναψη μίσθωσης, απαιτείται να υποβάλλουν τα κύρια στοιχεία της πρότασής τους, ήτοι: τη διάρκεια μίσθωσης, την χρήση του μισθίου, το προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα.
Οι χρήσεις και λειτουργίες που θα εφαρμοστούν θα είναι συμβατές με την τοποθεσία των καταστημάτων.
4. Υποβολή προτάσεων:
Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν εντός ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο, ήτοι μέχρι 12/07/2015.
Οι προτάσεις θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ν.Α.Τ. (ισόγειο), οδός Εθν. Αντιστάσεως 1, Πειραιάς Τ.Κ: 185 31 και θα απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εκμετάλλευσης Ακινήτων.
5. Πληροφορίες:
Περισσότερα στοιχεία μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εκμετάλλευσης Ακινήτων, οδός Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιάς Τ.Κ: 185 31, 3ος όροφος, τηλ. 210-41.49.311 κ. Επιτηδείου Ε., 210-41.49.312 κ. Στεφανίδη Ε., Fax: 210-41.49.302.
Επίσκεψη στο χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.
6. Υποχρεώσεις – Δεσμεύσεις:
Διευκρινίζεται ότι το Ν.Α.Τ. δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή εκείνων που θα υποβάλουν πρόταση για την εκμίσθωση και η υποβολή προτάσεως δεν γεννά καμία αξίωση για τους ενδιαφερόμενους ως προς τη συνέχιση της διαδικασίας.
Το Ν.Α.Τ. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια οποτεδήποτε να διαφοροποιήσει τη διαδικασία τελικής επιλογής, να προκηρύξει ή όχι διαγωνισμό, να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο που χρειάζεται από κάθε ενδιαφερόμενο, να ακυρώσει ή διακόψει ή τερματίσει ή αναβάλει, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο την διαδικασία, καθώς και να τροποποιήσει επιμέρους όρους αυτής.

Αναζήτηση ακινήτου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναζητά να μισθώσει χώρο για τη λειτουργία γραφείου του Τ.Ε.Ε. για την υποστήριξη της Δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης».

Ημερομηνία & τόπος διενέργειας διαγωνισμού: 21.4.2015- 11:00- ΝΙΚΗΣ 4 ΑΘΗΝΑ

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ζητούμενος χώρος θα πρέπει να βρίσκεται πλησίον της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) επί της οδού Νίκης αρ.4 Αθήνα (περιοχή Σύνταγμα) και συγκεκριμένα σε ακτίνα έως 500 μ. από αυτή και να πληροί καταρχήν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις :

Πρέπει να έχει οικοδομική άδεια για χώρους γραφείων ή εφόσον η οικοδομική του άδεια είναι για οποιαδήποτε άλλη κύρια χρήση να μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης σε γραφεία.

Θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ανάλογα ή να μπορεί να διαμορφωθεί με δαπάνες του ιδιοκτήτη στους απαραίτητους κύριους και βοηθητικούς χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας που θα στεγαστεί.

Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φυσικού φωτισμού και αερισμού, θερμομόνωσης, θέρμανσης, κλιματισμού, ελαιοχρωματισμού).

Επιπλέον το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πυροπροστασία (πυροσβεστήρες κ.τ.λ) αποδεικνυόμενη με το ανάλογο πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση των ακινήτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

 • Ακίνητο, επιφανείας περίπου 500 τ.μ., το οποίο να δύναται να λειτουργήσει για χρήση γραφείου και διαθέτει υποδομή για την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και χρήση ιντερνετ
 • Η ως άνω επιφάνεια του ακινήτου δύναται να αναπτύσσεται έως και σε δύο (2) ορόφους
 • πρέπει να διαθέτει εντός του προς μίσθωση ορόφου πλέον του ενός χώρων WC, εβρισκόμενα σε άριστη κατάσταση και η πρόσβαση στο χώρο του ακινήτου να πραγματοποιείται τόσο δια κλιμακοστασίου όσο και δια ανελκυστήρος
 • να υπάρχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ)
 • ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση
 • οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα με την απαραίτητη μόνωση και στεγανοποίηση και όχι από μεταλλικές ή ελαφρές κατασκευές
 • οι τοιχοποιίες να είναι επιχρισμένες (εκτός αν πρόκειται για εμφανή σκυροδέματα)
 • να διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο ή δάπεδο διαστρωμένο με πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό κ.λ.π.
 • ικανός φυσικός φωτισμός και αερισμός χώρου
 • σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας
 • το μίσθιο θα πρέπει να έχει κατασκευασθεί νόμιμα, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων και να πληροί όλους τους όρους ασφάλειας και υγιεινής
 • η ως άνω χρήση για την οποία πρόκειται να μισθωθεί το ακίνητο πρέπει να είναι επιτρεπόμενη από τον Κανονισμό Πολυκατοικίας

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί με απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο της παρούσας και συγκεκριμένα από 28-3- 2015 μέχρι και 16-4-2015 όλες τις εργάσιμες ώρες (9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.) αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, προσκομίζοντας έγγραφο πληρεξουσιότητας, η οποία θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Νίκης 4, 3ος όροφος, τηλ. 2103291327.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε. η υποβολή της αίτησης γίνεται από το Δ/ντα Σύμβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με σχετικό πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η εντολή στον πληρεξούσιο της εταιρίας να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως και να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής.

Ο πληρεξούσιος της εταιρίας οφείλει κατά την υποβολή της αίτησης να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική εντολή στο ανωτέρω πρακτικό. Επίσης και στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι απαραίτητη η προσκόμιση με την υποβολή της αίτησης σε φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου και την ακριβή θέση -οικοδομικό τετράγωνο και κύριοι δρόμοι προσπέλασης- στην οποία αυτό βρίσκεται και να συνοδεύεται από:

1) Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή επικαρπίας.

2) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επικυρωμένο από την Πολεοδομία,

3) Κατόψεις των προς μίσθωση ορόφων από τον εγκεκριμένο φάκελο της Πολεοδομίας επικυρωμένες,

4) Τεχνική περιγραφή όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα κύρια δομικά στοιχεία και τα τελειώματα των χώρων (είδος και τύπος εξωτερικών κουφωμάτων, είδος εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοδομών και μονώσεων), τρόπος θέρμανσης και ψύξης, είδος και τύπος φωτιστικών σωμάτων και γενικά περιγραφή οποιοδήποτε στοιχείων κρίνει ο ενδιαφερόμενος ώστε η επιτροπή να σχηματίσει σαφή εικόνα.

5) Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης της οποίας αντίτυπο χορηγείται στους ενδιαφερομένους, και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα

6)Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. Αυτή είναι ίση προς το 1/20 του αιτουμένου ετησίου μισθώματος (δηλαδή 1/20 Χ 5% Χ 10 μήνες Χ αιτούμενο μηνιαίο μίσθωμα). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και του πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον εκμισθωτή. Η εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου, αλλά να εκδίδεται και να ισχύει για όλη τη διάρκεια των διαδικασιών του διαγωνισμού (ως αναλυτικά αναφέρεται στον όρο Γτης παρούσης).

7) Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά.

8) Κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία (στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αυτού),

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και τη δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και θα προσκομίσει κατάλληλο πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμοδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας, σχετικά με τη λήψη των απαιτούμενων μέσων και μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/2010).

Αξιοποίηση ακινήτου ΜΤΣ επί της Σταδίου 65 στην Ομόνοια

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία Δημόσιου Πλειοδοτικο Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, για την αξιοποίηση του κτηρίου επιφανείας 10.000 τ.μ που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου 65 (Σαρόγλειο Μέγαρο).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ, στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 2ος όροφος), όπου θα ακολουθήσει και η αποσφράγισή τους, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού, με την καταβολή ποσού 30,00 €, στα παραπάνω γραφεία, από τις 28 Φεβρουαρίου 2014 καθημερινά και ώρες από 08:00 μέχρι 14:00, τηλ 2111048-236 – 237 και 210-3227767.

Αξιοποίηση ακινήτου ΜΤΣ επί της Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, για την αξιοποίηση του κτηρίου ιδιοκτησίας ΜΤΣ επιφανείας 5.288,14 τ.μ που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ, στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 2ος όροφος), όπου θα ακολουθήσει και η αποσφράγισή τους, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού, με την καταβολή ποσού 30,00 €, στα παραπάνω γραφεία, από τις 28 Φεβρουαρίου 2014 καθημερινά και ώρες από 08:00 μέχρι 14:00, τηλ 2111048-236 - 237 και 210-3227767.

Η PPO μπορεί να αναλάβει τη σωστή αποτίμηση του εύλογου εμπορικού μισθώματος, την αποτίμηση των απαιτούμενων επεμβάσεων ή αναβαθμίσεων στο κτίριο και τη σωστή κατάρτιση ενός προγράμματος διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των ακινήτων κατά το χρόνο αξιοποίησης ή επένδυσης. Επίσης, μπορεί να σας εκπροσωπήσει σε όλη τη διαδικασία με τη πολυετή εμπειρία που έχει σε παρόμοιους διαγωνισμούς.

Εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της Ακαδημίας 27 στην Αθήνα

Τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27 στην Αθήνα, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης αποφάσισε το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στις 10:00 με γραπτές ανοικτές προσφορές.

Η PPO μπορεί να αναλάβει τη σωστή αποτίμηση του εύλογου εμπορικού μισθώματος, την αποτίμηση των απαιτούμενων επεμβάσεων ή αναβαθμίσεων στο κτίριο και τη σωστή κατάρτιση ενός προγράμματος διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του ακινήτου κατά το χρόνο αξιοποίησης ή επένδυσης. Επίσης, μπορεί να σας εκπροσωπήσει σε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού με τη πολυετή εμπειρία που έχει σε παρόμοιους διαγωνισμούς.

TOP