ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας

Πολιτική της Premium Property Operations είναι η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και το Περιβάλλον. Ως στόχο έχει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης. Η εταιρεία πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής η Διοίκηση μέσω της Ανασκόπησης Διοίκησης, καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν:

 • Στον έλεγχο των παρεχομένων προϊόντων προς τους πελάτες
 • Στη βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
 • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικά
 • Βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης
 • Βελτίωση της επίδοσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία η εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης στα πλαίσια των Προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Συστήματος.
 • Η εταιρεία παρέχει στο προσωπικό της όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, το περιβάλλον ή την ΥΑΕ, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007

Η εταιρεία δεσμεύεται για:

 • Την πρόληψη της ρύπανσης και γενικά της επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος
 • Την πρόληψη των ατυχημάτων & των επαγγελματικών ασθενειών
 • Την συμμόρφωση με τις σχετικές Περιβαλλοντικές, Επαγγελματικές και συμβατικές διατάξεις
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος, της Περιβαλλοντικής Επίδοσης και της επίδοσης για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

 

Για την PREMIUM PROPERTY OPERATIONS

Ο Γενικός Διευθυντής

TOP