ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Επαγγελματική μίσθωση - Νέος νόμος 4242/2014

Law 400Ο νέος νόμος για την επαγγελματική μίσθωση (νόμος 4242/2014, άρθρο 13) έχει πλέον τροποποιήσει τη νομοθεσία περί προστασίας επαγγελματικής μίσθωσης (ΠΔ 34/1995) ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου 2014. Οι αλλαγές που τροποποιούν τη νομοθεσία αυτή είναι οι παρακάτω:

Οι επαγγελματικές  μισθώσεις που προστατεύονται από τη νομοθεσία (ΠΔ 34/1995) θα ισχύουν πλέον για τρία (3) χρόνια, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της.

Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4.242/2014, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995.

Βασικές αλλαγές του νόμου είναι:

  • Η μείωση του χρόνου καταγγελίας μίσθωσης για την ανοικοδόμηση του μισθίου στα 6 χρόνια από τα 12 χρόνια που προβλέπονταν στο ΠΔ 34/1995.
  • Η μείωση του χρόνου καταγγελίας της μίσθωσης από τον εκμισθωτή για ιδιόχρηση από τους 36 μήνες στους 18 μήνες για τις προστατευόμενες δραστηριότητες επιχειρήσεων εμπορικών πράξεων, εγκαταστάσεις εκπαιδευτηρίων & παιδικών σταθμών και κλινικών & κάθε είδους νοσηλευτικών ιδρυμάτων και από τους 18 μήνες στους 9 μήνες για προστατευόμενα επαγγέλματα (δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, οδοντιατρεία, τεχνικά γραφεία, συμβολαιογραφεία, γραφεία δικαστικών επιμελητών, κτηνιατρεία, λογιστικά γραφεία, γραφεία άμισθων υποθηκοφυλακείων και αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα που υπάγονται στις διατάξεις του Α.Ν. 2090/1939).
  • Η μείωση της αποζημίωσης για ιδιόχρηση από τον εκμισθωτή για ιδιόχρηση από τους 30 μήνες στους 15 μήνες.
  • Η κατάργηση της αποζημίωσης λόγω απώλειας άυλης εμπορικής αξίας (εμπορικής φήμης).
  • Η κατάργηση του περιορισμού που υπήρχε για την εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση του ακινήτου για την ίδια εμπορική δραστηριότητα.
  • Ο συμβατικός πλέον χρόνος των μισθώσεων (συμφωνηθείς κατά τη μίσθωση) αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, ειδικά για περιπτώσεις αποσβέσεων επενδύσεων και φοροαπαλλαγών ή φορολογικών θεμάτων.

Οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως συνέπεια την επιδίωξη των μισθωτών να συνάπτουν μακροχρόνια συμβόλαια και την ακριβώς αντίθετη επιδίωξη των εκμισθωτών/ιδιοκτητών να συνάπτουν ολιγόχρονα συμβόλαια με σκοπό τη μείωση της έκθεσής τους στους κινδύνους της αγοράς (αύξηση εμπορικών μισθωμάτων μεγαλύτερων των αντίστοιχων συμβατικών προβλέψεων). Βεβαίως, η αγορά ακινήτων σήμερα δε χαρακτηρίζεται από ισορροπία, καθώς η προσφορά είναι αρκετά μεγάλη λόγω της υπερβολικής αύξησης των διαθέσιμων εμπορικών χώρων και επίσης της συρρίκνωσης των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, η ζήτηση είναι σημαντικά μειωμένη λόγω της σχεδόν παντελούς απουσίας τραπεζικού δανεισμού.

Η δικηγόρος της εταιρείας μας Ίρις Γόντικα, καθώς και τα στελέχη της μπορούν να σας συμβουλέψουν για την κατάρτιση ενός ισχυρού μισθωτηρίου συμβολαίου που θα καλύπτει απόλυτα της επιχειρηματικές και τεχνικές σας ανάγκες και να σας διαμορφώσουν τις συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίζουν τις μελλοντικές σας ανάγκες.

TOP