ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Ηλεκτρονική καταχώριση μισθωτηρίων ακινήτων στο Taxis

NetworkΞεκίνησε η υποχρέωση δήλωσης των μισθώσεων όσων προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Οικονομικών. Ο σκοπός είναι καθαρά φορολογικός και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συμφωνία να είναι έγγραφη. Ήδη είναι εκπρόθεσμοι όσοι έχουν συνάψει μίσθωση εντός του Ιανουαρίου του 2014 και δεν την υπέβαλλαν μέχρι την Παρασκευή 28 φεβρουαρίου 2014.

Ποια τα είδη μίσθωσης;
Τα ορισθέντα είδη μίσθωσης είναι τα εξής:

  • Αστική (κατοικίας). Πρόκειται για μη εμπορική/επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για χρήση κατοικίας, αποθήκης, χώρου στάθμευσης κλπ.
  • Επαγγελματική/εμπορική. Πρόκειται για μίσθωση ακινήτων, τα οποία προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Αγροτική/Γεωργική. Πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
  • Τουριστική (βραχυπρόθεσμη). Πρόκειται για βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών, για τουριστικούς λόγους από αλλοδαπούς μισθωτές, μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας χωρίς ΑΦΜ. Η διάρκεια αυτής της μίσθωσης πρέπει να είναι έως 3 μήνες.
  • Παραχώρηση χρήσης. Πρόκειται είτε για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, είτε για παραχώρηση χρήσης όπου «παράγεται» τεκμαρτό μίσθωμα για τον εκμισθωτή, είτε για εκμίσθωση ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.
  • Άλλο είδος. Γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιοριστεί το είδος της μίσθωσης.

Για ποιες μισθώσεις απαιτείται η υποβολή;
Απαιτείται υποβολή των μισθώσεων για τις παρακάτω μισθώσεις:
α) για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
β) για επαγγελματικές/εμπορικές
γ) για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μέχρι τρείς μήνες)
δ) για αγροτικές/γεωργικές
ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή με αντάλλαγμα σε είδος)

Ποια στοιχεία δηλώνονται;
Δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης (χωρίς αντάλλαγμα), ασχέτως του τρόπου καταβολής του μισθώματος. Μοναδική εξαίρεση είναι η παραχώρηση κατοικίας έως 200 τμ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.
Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών:
• Στοιχεία εκμισθωτών
• Στοιχεία μισθωτών
• Στοιχεία μίσθωσης
• Στοιχεία ακινήτου
• Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) (δυστυχώς η συμπλήρωση είναι προαιρετική και δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει αθέτηση των υποχρεώσεων του νόμου για έκδοση του
• Αριθμός παροχής της Δ.Ε.Η και ειδικότερα τα 9 πρώτα ψηφία σε περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται, εταιρεία που παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ), το εάν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται ένα ή περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ)

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;
Υποχρέωση υποβολής έχει ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων δωρεάν τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας ξεχωριστά. Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα στέλνει σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές) ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.

Ποια μισθωτήρια ακινήτων πρέπει να υποβληθούν;
Επιβάλλεται να υποβληθούν όλα τα μισθωτήρια τα οποία συνήφθησαν ή τροποποιήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Για τα παλαιότερα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση υποβολής.

Πότε επιβάλλεται να υποβάλλονται τα μισθωτήρια ακινήτων;
Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Προύπόθεση για την υποβολή είναι η ύπαρξη ΑΦΜ του εκμισθωτή. Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη ΑΦΜ του μισθωτή εκτός των περιπτώσεων όπου ο μισθωτής είναι:
• Αλλοδαπός. Η περίπτωση αφορά μόνο βραχυχρόνιες μισθώσεις παραθεριστικών κατοικιών σε αλλοδαπούς μισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση ΑΦΜ (τουριστικές μισθώσεις και για περίοδο μέχρι τρείς μήνες εντός του ίδιου έτους). Στην περίπτωση αυτή καταχωρούμε τον αριθμό διαβατηρίου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τη χώρα προέλευσης.
• Νομικό πρόσωπο υπό σύσταση. Η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στη περίπτωση αυτή καταχωρούμε την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον ΑΦΜ, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.
Δεν επιβάλλεται να προβεί κανείς σε καμία ενέργεια σε περίπτωση λύσης μίας μίσθωσης.

Τι προβλέπεται για την περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί όροι μίσθωσης ακινήτου;
Ως ειδικοί όροι νοούνται περιορισμοί στη χρήση του ακινήτου, απαγορεύσεις υπεκμισθώσεων κλπ.
Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων ειδικών όρων είναι η απαγόρευση της υπομίσθωσης, η απαγόρευση της παραχώρηση χρήσης ή η παραχώρηση άδειας στον μισθωτή να συστήνει Νομικά Πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, ή την πρόσληψη συνεταίρου, κλπ. Στη φόρμα υποβολής έχουμε ενσωματώσει τους παραπάνω ειδικούς όρους (ακριβώς επειδή αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις). Με την επιλογή τους, αυτοί οι ειδικοί όροι εμφανίζονται στην απόδειξη υποβολής. Προτείνεται οι ειδικοί όροι να καταχωρούνται στις «σημειώσεις», ώστε οι πληροφορίες των ειδικών όρων να είναι πιο ακριβείς.

Πως μπορεί να ενημερωθεί κανείς εκτενέστερα για την υποβολή μισθώσεων ακινήτων;
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 32/Β/2014. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet μπορεί κανείς να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να απαντά σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνεται η επικοινωνία με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.
Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα

 

TOP